KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA;

AYDINLATMA METNİ

İş bu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatıyla EFES ÇADIR BRANDA TENTE DEKORASYON TASARIM PROJE MADENİ EŞYA TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin nasıl ve hangi amaçla işlendiği ile buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirlerin açıklanmasına yönelik olarak sizlerin aydınlatılması için hazırlanmıştır.

EFES ÇADIR BRANDA TENTE DEKORASYON TASARIM PROJE MADENİ EŞYA TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, KVKK çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Şu an okumakta olduğunuz “Aydınlatma Metni” vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK kapsamında haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Şirketimiz ile tarafınızla olan ya da Yetkilisi veya Çalışanı olduğunuz Firma arasındaki ticari ilişki dolayısıyla aşağıdaki verileri işleme amaçları ile sınırlı ve ölçülü işlemekteyiz:

 • Kimlik Bilgisi: Ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, belge seri no, cilt no, cinsiyet, medeni durum gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı, çalışma belgesi gibi belgeler ile vergi numarası, imza bilgisi.
 • İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, KEP adresi.
 • Finans Bilgisi: Banka bilgileri.
 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak ve Nasıl İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (i) veri işlemenin kanunlarla açıkça öngörüldüğü, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, (iii) hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu, (iv) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, tarafınızla ya da yetkilisi/çalışanı olduğunuz firma ile akdedilen sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz sebebiyle sözleşme, teklif, sipariş oluşturulması, cari kart açılması, tedarikçi kaydı oluşturulması, ödeme ve faturalama süreçlerinde, elden, sözlü, e-posta ile, posta ile elektronik ya da fiziki olarak Şirket tarafından ilgili departmanları kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmekte ve işlenebilmektedir. Şirket, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Anayasa, KVKK ve ilgili mevzuat ile Kişisel Veri İşleme ve İmha Politikası kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Sizin veya firmanızı temsilen diğer yetkililerin/çalışanların; ad-soyadı, iletişim bilgileri, finansal verileri (banka bilgileri, fatura bilgileri vb.) ve gerekmesi halinde T.C. Kimlik numarasından oluşan kişisel verilerini;

 • Şirketin Türk Ticaret Kanunu da dahil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,
 • Sözleşmelerin oluşturulabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi,
 • Şirket faaliyet ve ihtiyaçları doğrultusunda satın alma ve tedarik ilişkilerinin oluşturulması ve takibi,
 • Mal ve hizmet temini için teklif alınabilmesi,
 • Aramızda kurulan mal veya hizmet sözleşmelerinin uygulanabilmesi,
 • Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi (Banka, Şube, Iban no, Hesap no, Kredi Kartı vs.),
 • Kullandığımız program üzerinden cari kaydınızın oluşturulabilmesi,
 • Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilebilmesi,
 • Şirket politikalarının uygulanması, amaçlarıyla işliyoruz.

Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak, işlenme amaçları ile ölçülü ve sınırlı olmak kaydıyla;

 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Mahkemeler, Savcılıklar, Devlet Güvenlik Kurumları, Devlet Bakanlıkları, Müsteşarlıklar, Başkanlıklar, Gümrük Daireleri, Vergi Daireleri, SGK gibi kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bankalara,
 • Şirketimizin destek veya hizmet aldığı hukuk büroları ve avukatlar ile denetim firmalarıyla (sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar),
 • İhtarname gönderilmesinin gerekmesi halinde notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere,
 • Bayi ve müşterilerimize nakliye (taşıma) hizmetinin takibini yapmaları için nakliye/taşıma hizmeti veren firmanın veya firma yetkilisi ve çalışanının ad, soyad, iletişim vs. bilgilerini bayilerimizle/iş ortaklarımızla,

paylaşabiliyoruz.

Kişisel verileriniz, Şirket faaliyet ve idaresini yürütmek üzere kullandığımız sunucu, program, veri tabanı ve uygulamalara kaydedilmektedir. Anılan sunucu, program, veri tabanı ve uygulamalara bilgi işlem ve teknolojileri konusunda destek aldığımız iş ortağımız tarafından, sistemdeki arızalara müdahale edilmesi, iyileştirme ve güvenliğin sağlanması faaliyetleri çerçevesinde erişim sağlanabilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan düzeltme, silme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 1. Haklarınız Kapsamında Şirket’e Başvuru Yolları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, www.efescadir.com.tr adresindeki Web sitemizden ya da bizzat şirketimizden temin edebileceğiniz Başvuru Formunun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile (Şirketimizin “Yeşilçam Mahallesi 2001 Sokak No:1 Bornova/İZMİR” adresine gelerek, ıslak imzalı olarak bizzat elden, kimliğini tevsik edici nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi belge ile),
 • Noter vasıtasıyla (Noter vasıtasıyla tebligat şirketimizin yukarıda belirtilen adresine, tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderilecektir.)
 • Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla (5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca “güvenli elektronik imzanızla” imzalanarak, şirketimizin info@efescadir.com.tr. adresine, e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak),

tarafımıza iletilebilecektir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.